Welcome to Khaokram.go.th
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2019-09-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) (อ่าน 81)
  [2019-06-28] รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน (อ่าน 119)
  [2019-06-28] ร้องทุกข์ ร้องเรียน (อ่าน 125)
  [2019-05-29] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ (อ่าน 108)
  [2019-03-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ (อ่าน 144)
  [2019-03-13] ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) (อ่าน 133)
  [2019-03-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ (อ่าน 152)
  [2019-03-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ (อ่าน 137)
  [2019-02-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  (อ่าน 148)
  [2019-02-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ (อ่าน 130)
  [2019-02-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ (อ่าน 84)
  [2019-02-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) (อ่าน 83)
  [2019-02-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองช่าง) (อ่าน 73)
  [2019-01-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง (กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการภาคฟัรด (อ่าน 68)
  [2019-01-28] ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอื่น-ๆ (อ่าน 70)
  [2019-01-28] ประกาศผู้ชนะซื้อถังดับเพลิง (อ่าน 64)
  [2019-01-28] ประกาศผู้ชนะช่อมอาคารชั่วคราว (อ่าน 73)
  [2019-01-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกสระน้ำป่าพรุสาธารณะบ้านเขาขาว (อ่าน 67)
  [2019-01-23] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขาตั้งไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ท่าปอมคลองสองน้ำ (อ่าน 64)
  [2018-12-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 71)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดบ้านเขาค้อม (อ่าน 74)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดบ้านเขาขาว (อ่าน 66)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดบ้านคลองไคร (อ่าน 56)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดบ้านไหนหนัง (อ่าน 70)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดบ้านหนองถั่วแรด (อ่าน 65)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดนูรุลฮุดา (อ่าน 57)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามวันเสาร์ในมัสยิดบ้านทุ่ง (อ่าน 80)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (อ่าน 66)
  [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในการรณรงค์และป้องกั (อ่าน 61)
  [2018-12-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อ่าน 58)
  [2018-12-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 46)
  [2018-12-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโล (อ่าน 65)
  [2018-12-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 4 (อ่าน 53)
  [2018-12-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมท่าปอมคลองสองน้ำและใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย (อ่าน 54)
  [2018-12-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อ่าน 56)
  [2018-12-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อแบบพิมพ์ (อ่าน 56)
  [2018-12-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายม่าสา ใจดี - ช่องช้างตาย (ช่วงที (อ่าน 57)
  [2018-12-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายก้อเดช ทำศรี - นายร้อหมาน สามารถ (อ่าน 52)
  [2018-12-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองไครเหนือ - คลองไครใต้ (ช่วงที่ ๕) ห (อ่าน 59)
  [2018-12-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ผญ.วรวิทย์ ทำศรี - ศูนย์การเรียนรู้ หม (อ่าน 53)
  [2018-12-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมี (อ่าน 54)
  [2018-12-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มปร (อ่าน 58)
  [2018-12-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและตรวจสภาพรถยนต์ บบ 868 หระบี่ (อ่าน 46)
  [2018-11-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมการเรี (อ่าน 54)
  [2018-11-26] แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน (อ่าน 73)
  [2018-11-26] แผนการดำเนินงานประจำปี (อ่าน 82)
  [2018-11-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนทรายกรองประปาบ้านหนองจิก (อ่าน 53)
  [2018-11-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านเขาขาว (อ่าน 61)
  [2018-11-16] ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (อ่าน 65)
  [2018-11-12] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเหล็กปักเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 55)
  [2018-11-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับพื้นที่เก็บกักน้ำหนองกก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกก (อ่าน 60)
  [2018-11-05] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 62)
  [2018-11-05] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังน้ำเขียว-ห้วยส้าน-เขางาย หมู่ที่ 1 บ้านท (อ่าน 59)
  [2018-11-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 63)
  [2018-11-01] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ-เพชรเกษม ช่วงที่ 3 หมุ่ที่  (อ่าน 59)
  [2018-10-31] ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว (อ่าน 56)
  [2018-10-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันฟุตบอล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คั (อ่าน 59)
  [2018-10-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ฯ  (อ่าน 55)
  [2018-10-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพฯ ครั้ง (อ่าน 57)
  [2018-10-26] ประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังก (อ่าน 49)
  [2018-10-26] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 56)
  [2018-10-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 59)
  [2018-10-24] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์(สำนักปลัด) (อ่าน 66)
  [2018-10-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ฯ (อ่าน 56)
  [2018-10-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบ (อ่าน 55)
  [2018-10-17] ประกาศผลพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว (อ่าน 64)
  [2018-10-17] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 57)
  [2018-10-17] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ที่ ๒ (อ่าน 61)
  [2018-10-08] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (อ่าน 71)
  [2018-09-28] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ที่ 2 (อ่าน 62)
  [2018-09-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น(ปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด 1 HP (อ่าน 61)
  [2018-09-17] ประกาศขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเล่มที่ 4982-4983 (อ่าน 71)
  [2018-09-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดถังน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง (อ่าน 62)
  [2018-09-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม พร้อมหลอด LED (อ่าน 55)
  [2018-09-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 70)
  [2018-09-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 56)
  [2018-09-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในพร้อมลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 54)
  [2018-09-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 54)
  [2018-09-10] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 2853 กระบี่ (อ่าน 65)
  [2018-09-10] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6222 กระบี่ (อ่าน 63)
  [2018-09-05] ประกาศผู้ชนะราคา-วัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 61)
  [2018-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสัญาณไฟฉุกเฉิน และระบบสัญญาณไฟท้าย รถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉ (อ่าน 47)
  [2018-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 12 ชุด (อ่าน 50)
  [2018-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (อ่าน 51)
  [2018-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 58)
  [2018-08-31] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 58)
  [2018-08-31] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 47)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 52)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (อ่าน 48)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านเขาคราม ม.4 (อ่าน 49)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตาด ม.5 (อ่าน 51)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-ถ้ำบุตร (ช่วงที่ 3) ม.4 (อ่าน 60)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-รร.บ้านเขาคราม (ช่วงที่ 6) ม.4 (อ่าน 52)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามท่าเรือไหนหนัง-ป่าตก (ช่วงที่ 2) ม.3 (อ่าน 58)
  [2018-08-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กสายสามแยกประปาไหนหนัง-คลองปีปี(ช่วงที่ 2) ม (อ่าน 54)
  [2018-08-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายนอกอาคารและตู้ควบคุมไฟฟ้าของศูนย์ป้องกันและบรรเทาส (อ่าน 53)
  [2018-08-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) (อ่าน 60)
  [2018-08-29] ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 2853 กระบี่ (อ่าน 52)
  [2018-08-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสาร 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของครู  (อ่าน 59)
  [2018-08-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ (อ่าน 55)
  [2018-08-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (อ่าน 53)
  [2018-08-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 2853 กระบี่ (อ่าน 59)
  [2018-08-21] ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (อ่าน 52)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตและซ่อมแซมประปาหมู่บ้านสายบ้านทุ่ง-บ้านหน้าวัว  (อ่าน 56)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 55)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 61)
  [2018-08-20] ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๒ ชุด (อ่าน 63)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๕๘ ชุด (อ่าน 47)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 63)
  [2018-08-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมดินและปลูกหญ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง (อ่าน 66)
  [2018-08-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มหอยโข่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 61)
  [2018-08-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถมดินและปลูกหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง ม.3 (อ่าน 53)
  [2018-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพียร-ควนนกฮัง(ช่วงที่ ๒) ม.๔ (อ่าน 56)
  [2018-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ ช่วงที่ 1 ม.1 (อ่าน 59)
  [2018-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัวใน-ศาลเจ้า(ช่วงที่ 5) ม.1 (อ่าน 60)
  [2018-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำบุตร-หนองพันธุ์งู(ช่วงที่ ๑) ม.2 (อ่าน 51)
  [2018-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายช่องช้างตาย - คลองยา ม.5 (อ่าน 54)
  [2018-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำบุตร-หนองถ้ำ(ขยายช่องจราจร)ม.2 (อ่าน 61)
  [2018-08-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เวทีและเครื่องเสียง โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่าน 60)
  [2018-08-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานปลัด (อ่าน 54)
  [2018-08-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักงานปลัด) (อ่าน 54)
  [2018-08-06] ประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน  (อ่าน 52)
  [2018-08-03] ประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน (อ่าน 68)
  [2018-08-01] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์(สำนักงานปลัด) (อ่าน 62)
  [2018-07-31] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบ (อ่าน 61)
  [2018-07-31] ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 12 ชุด (อ่าน 54)
  [2018-07-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม (อ่าน 47)
  [2018-07-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม (อ่าน 89)
 
Top!
Top!