ประกาศ
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ :

ประกาศ   แบบแปลน