Welcome to Khaokram.go.th
     
 
ประกาศ กทจ.
  [2019-09-17] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมว (อ่าน 0)
  [2019-09-17] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 1)
  [2019-09-10] ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) (อ่าน 7)
  [2019-09-10] ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) (อ่าน 8)
  [2019-09-10] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำบุตร - หนองถ้ำ (ขยายช่องจราจร ช่วงที (อ่าน 5)
  [2019-09-09] ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 6)
  [2019-09-06] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานหมึกถ่ายเอกสาร (อ่าน 11)
  [2019-09-06] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (อ่าน 9)
  [2019-09-06] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่าปอมคลองสองน้ำ (อ่าน 10)
  [2019-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (อ่าน 8)
  [2019-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์บัตรเข้าชมท่าปอมคลองสองน้ำ (กองคลัง) (อ่าน 6)
  [2019-09-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) (อ่าน 8)
  [2019-08-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร (อ่าน 11)
  [2019-08-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (อ่าน 11)
  [2019-08-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 6)
  [2019-08-23] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 12)
  [2019-08-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เด็กเล็กฟันดี เริ่มที่ผู้เลี้ยง (อ่าน 11)
  [2019-08-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ครูคิด เด็กช่วยทำ ผู้ใหญ่สนับสนุน (อ่าน 11)
  [2019-08-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม (โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เด็กเล็กฟันดี ยิ้นสดใส (อ่าน 16)
  [2019-08-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) (อ่าน 11)
  [2019-08-14] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (อ่าน 12)
  [2019-08-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (อ่าน 16)
  [2019-08-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครืองปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง (อ่าน 20)
  [2019-08-07] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อ่าน 24)
  [2019-08-02] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ (ตู้แร็ค) (อ่าน 21)
  [2019-08-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่าน 14)
  [2019-08-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14)
  [2019-08-01] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ก (อ่าน 16)
  [2019-07-31] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ (อ่าน 20)
  [2019-07-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตาด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว (อ่าน 20)
  [2019-07-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัวใน-ศาลเจ้า (ช่วงที่ 6) หมู่ที่1 บ้านทุ่ง (อ่าน 14)
  [2019-07-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกประปาไหนหนัง-คลองปีปี (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 บ (อ่าน 16)
  [2019-07-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ถ้ำบุตร (ช่วงที่ 4 ) หมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แ (อ่าน 12)
  [2019-07-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเพียร-ควนนกฮัง (ช่วงที่ 3)หมู่ที่ 4 บ้านเขาไ (อ่าน 13)
  [2019-07-30] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือไหนหนัง-ป่าตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านไหนห (อ่าน 11)
  [2019-07-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ยาว (อ่าน 15)
  [2019-07-26] ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (อ่าน 17)
  [2019-07-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 15)
  [2019-07-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) (อ่าน 12)
  [2019-07-18] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ (สำนักงานปลัด) (อ่าน 27)
  [2019-07-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและวัสดุทางการแพทย์ (อ่าน 16)
  [2019-07-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและวัสดุทางการแพทย์ (อ่าน 18)
  [2019-07-15] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (อ่าน 22)
  [2019-07-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าพรุเขาค้อม-หนองถ้ำ หมู่ที่ 6 (อ่าน 16)
  [2019-07-11] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดบ้านทุ่งสันติธรรม - บ้านนายแดง บุตรกริม (อ่าน 21)
  [2019-07-10] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำบุตร - หนองพันธ์งู (ช่วงที่ 2) (อ่าน 19)
  [2019-07-10] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ยาว (อ่าน 19)
  [2019-07-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพร (อ่าน 17)
  [2019-07-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) (อ่าน 15)
  [2019-07-04] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง (อ่าน 12)
  [2019-07-04] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (อ่าน 10)
  [2019-07-04] ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (อ่าน 11)
  [2019-07-01] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (อ่าน 15)
  [2019-06-28] ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปี 2562 (อ่าน 12)
  [2019-06-28] แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 14)
  [2019-06-28] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2562-2564 (อ่าน 13)
  [2019-06-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (อ่าน 12)
  [2019-06-24] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (อ่าน 13)
  [2019-06-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานแปดเหลี่ยมทางเดินเท้าป่าพรุเขาค้อม (อ่าน 10)
  [2019-06-24] ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (อ่าน 10)
  [2019-06-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณ (อ่าน 12)
  [2019-06-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) (อ่าน 18)
  [2019-06-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก (อ่าน 19)
  [2019-06-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) (อ่าน 19)
  [2019-05-29] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ (อ่าน 22)
  [2019-05-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  (อ่าน 41)
  [2019-05-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. สำหรับภาคเรียนที่ 1ปีการศ (อ่าน 37)
  [2019-05-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า (อ่าน 18)
  [2019-05-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า (อ่าน 23)
  [2019-05-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปีก ปร (อ่าน 25)
  [2019-05-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าปอมคลองสองน้ำ (อ่าน 33)
  [2019-05-14] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อห้าม ป้ายห้ามล่าสัตว์และจับสัตว์น้ำและป้ายศูนย์บ (อ่าน 23)
  [2019-05-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) (อ่าน 36)
  [2019-05-13] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (อ่าน 13)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในตำบล หมู่ 2 (อ่าน 33)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าพรุเขาค้อม หมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม โดยวิธีเฉพาะเ (อ่าน 12)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-โรงเรียน (อ่าน 25)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของและห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ด้ (อ่าน 7)
  [2019-04-18] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-โรงเรียนบ้านเขาคราม  (อ่าน 20)
  [2019-04-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังน้ำเขียว-บ้านหน้าวัว ม.1 (อ่าน 14)
  [2019-04-18] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ก (อ่าน 17)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทะคลอง-ป่าพรุเขาค้อม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 (อ่าน 15)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโกศล สุมารี-ท่าปะหรี่ หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง (อ่าน 18)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาค้อม-คลองไครเหนือ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 6 บ้านเข (อ่าน 16)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดเขาขาว-ควนษาหลา ช่วงที่ 2 ม.5 (อ่าน 11)
  [2019-04-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในโครงการป้อ (อ่าน 14)
  [2019-04-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) (อ่าน 14)
  [2019-03-29] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 11)
  [2019-03-29] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (อ่าน 6)
  [2019-03-29] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกองคลัง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 4)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส 3 (อ่าน 7)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (กองการศึกษา) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) (อ่าน 9)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้แก้ว-เขาหน้าแดง-เขางาย ช่วงที่ 6 ม.4 บ้านเขาไ (อ่าน 6)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายรื่น-มัสยิดหน้าวัว ม.1 บ้านทุ่ง (อ่าน 4)
  [2019-03-29] ประกาศผลพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-โรงเรียนบ้านเขาคราม ม.4 (อ่าน 5)
  [2019-03-29] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 3)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บธ 1193 กระบี่ โดวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 4)
  [2019-03-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 3)
  [2019-03-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) (อ่าน 5)
  [2019-03-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า(โครการคัดแยกขยะ) (อ่าน 7)
  [2019-03-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ (อ่าน 5)
  [2019-03-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ต้า (อ่าน 2)
  [2019-03-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) (อ่าน 5)
  [2019-03-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) (อ่าน 8)
  [2019-03-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมท่อประปา (อ่าน 7)
  [2019-03-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) (อ่าน 5)
  [2019-02-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (อ่าน 8)
  [2019-02-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (อ่าน 10)
  [2019-02-13] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 13)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 (อ่าน 18)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 7)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 (อ่าน 12)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 8)
  [2019-02-01] คิวอาร์โค้ดรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 15)
  [2019-01-16] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (อ่าน 9)
  [2019-01-14] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 9)
  [2019-01-14] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 6)
  [2019-01-14] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน 17)
  [2019-01-11] ประกาศการกำหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางภาษีโรงเรือนและที่ดิน (อ่าน 5)
  [2019-01-11] ประกาศการกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีประจำปี 2562 (อ่าน 12)
  [2018-12-06] ประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาคราม (อ่าน 45)
  [2018-11-26] ประกาศเจตจำนงค์ผู้บริหาร (อ่าน 18)
  [2018-11-26] วิสัยทัศน์ผู้บริหาร (อ่าน 10)
  [2018-11-26] การป้องกันการทุจริต (อ่าน 19)
  [2018-11-16] ประกาศ รับลงทะเบียนเเสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาครามเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที (อ่าน 17)
 
Top!
Top!