Welcome to Khaokram.go.th
     
 
ประกาศ กทจ.
  [2019-05-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า (อ่าน 0)
  [2019-05-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า (อ่าน 0)
  [2019-05-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปีก ปร (อ่าน 1)
  [2019-05-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าปอมคลองสองน้ำ (อ่าน 2)
  [2019-05-14] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อห้าม ป้ายห้ามล่าสัตว์และจับสัตว์น้ำและป้ายศูนย์บ (อ่าน 5)
  [2019-05-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) (อ่าน 4)
  [2019-05-13] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (อ่าน 3)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในตำบล หมู่ 2 (อ่าน 7)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าพรุเขาค้อม หมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม โดยวิธีเฉพาะเ (อ่าน 3)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-โรงเรียน (อ่าน 4)
  [2019-05-08] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของและห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ด้ (อ่าน 3)
  [2019-04-18] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-โรงเรียนบ้านเขาคราม  (อ่าน 17)
  [2019-04-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังน้ำเขียว-บ้านหน้าวัว ม.1 (อ่าน 8)
  [2019-04-18] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ก (อ่าน 4)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทะคลอง-ป่าพรุเขาค้อม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 (อ่าน 9)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโกศล สุมารี-ท่าปะหรี่ หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง (อ่าน 14)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาค้อม-คลองไครเหนือ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 6 บ้านเข (อ่าน 11)
  [2019-04-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดเขาขาว-ควนษาหลา ช่วงที่ 2 ม.5 (อ่าน 5)
  [2019-04-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในโครงการป้อ (อ่าน 10)
  [2019-04-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) (อ่าน 9)
  [2019-03-29] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 6)
  [2019-03-29] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (อ่าน 1)
  [2019-03-29] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกองคลัง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 1)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส 3 (อ่าน 6)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (กองการศึกษา) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) (อ่าน 5)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาไม้แก้ว-เขาหน้าแดง-เขางาย ช่วงที่ 6 ม.4 บ้านเขาไ (อ่าน 0)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายรื่น-มัสยิดหน้าวัว ม.1 บ้านทุ่ง (อ่าน 0)
  [2019-03-29] ประกาศผลพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-โรงเรียนบ้านเขาคราม ม.4 (อ่าน 3)
  [2019-03-29] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 0)
  [2019-03-29] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บธ 1193 กระบี่ โดวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 1)
  [2019-03-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 3)
  [2019-03-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) (อ่าน 2)
  [2019-03-26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า(โครการคัดแยกขยะ) (อ่าน 5)
  [2019-03-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ (อ่าน 1)
  [2019-03-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพ ต้า (อ่าน 1)
  [2019-03-21] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) (อ่าน 5)
  [2019-03-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) (อ่าน 5)
  [2019-03-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมท่อประปา (อ่าน 4)
  [2019-03-14] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) (อ่าน 1)
  [2019-02-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (อ่าน 7)
  [2019-02-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (อ่าน 9)
  [2019-02-13] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 9)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 (อ่าน 8)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 6)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 (อ่าน 11)
  [2019-02-06] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 7)
  [2019-02-01] คิวอาร์โค้ดรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 13)
  [2019-01-16] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (อ่าน 8)
  [2019-01-14] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 7)
  [2019-01-14] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 6)
  [2019-01-14] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน 16)
  [2019-01-11] ประกาศการกำหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางภาษีโรงเรือนและที่ดิน (อ่าน 5)
  [2019-01-11] ประกาศการกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีประจำปี 2562 (อ่าน 5)
  [2018-12-06] ประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาคราม (อ่าน 24)
  [2018-11-26] ประกาศเจตจำนงค์ผู้บริหาร (อ่าน 17)
  [2018-11-26] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ่าน 21)
  [2018-11-26] วิสัยทัศน์ผู้บริหาร (อ่าน 9)
  [2018-11-26] การป้องกันการทุจริต (อ่าน 19)
  [2018-11-16] ประกาศ รับลงทะเบียนเเสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาครามเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที (อ่าน 15)
 
Top!
Top!