ภาพกิจกรรม
 

การกำเนินกิจกรรมตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วนงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 อบต.เขาครามจัดประชุมเเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่พนักงาน ในการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ในระหว่างที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

เอกสารแนบ :

สาธิตวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย
สาธิตวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย