ภาพกิจกรรม
 

อบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต

ข้าพเจ้า มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญ ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ขอให้คำมั่น และขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
๑. ข้าพเจ้าจะปฎิบัติหน้าที่ทางการเมือง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
๒.ข้าพเจ้าจะดำเนินการควบคุม และกำกับดูแล มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดนมิชอบ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็น หรือยินยอมให้ผู้อื่น ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยช์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๓. ข้าพเจ้าจะดำเนินการไม่ขอไม่เรียกร้อง ไม่รับหรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งในและนอกประเทศอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้กระทบกระเทือน ต่อการปฎิบัติหน้าที่ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ของประชาชน
๔. ข้าพเจ้าจะดำเนินการติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โปร่งใสเป็นธรรม และปลอดจากการทุจริต ทุกรูปแบบเพื่อนำสังคมไทย ไปสู่สังคมที่ปลอดการทุจริต

เอกสารแนบ :

ต่อต้านคอรัปชั่น อบต.เขาคราม
ต่อต้านคอรัปชั่น อบต.เขาคราม