ภาพกิจกรรม
 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เอกสารแนบ :

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม  

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม  

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม  

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหม