Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
กองการศึกษา
     
  นายจีระพล ลื่อเท่ง  
 

นายจีระพล ลื่อเท่ง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
     
  นางสาวฐิติมา จันทโรทัย  
 

นางสาวฐิติมา จันทโรทัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 
     
นางสาวอรอุมา สงเส็น นางขวัญใจ ม่วงแก้ว นางจุรีรัตน์ สนั่นบุตร

นางสาวอรอุมา สงเส็น
ครู

นางขวัญใจ ม่วงแก้ว
ครู

นางจุรีรัตน์ สนั่นบุตร
ครู

     
นางสาววิลัย วันศุกร์ นางสาวสุดา มุคุระ นางสาวรจนี มุคุระ

นางสาววิลัย วันศุกร์
ครู

นางสาวสุดา มุคุระ
ครู

นางสาวรจนี มุคุระ
ครู

     
นางสาวนุชติยา ใจตรง นางสาวปาวรี บุญคง นางวารินทร์ นาคบุตร

นายวุฒินันท์ ใจตรง
ครู

นางสาวปาวรี บุญคง
ครู

นางวารินทร์ นาคบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)

     
นางสาวจุฬาภรณ์ อุปมา นางสาวสุรินทร์ นบนอบ นางสาวปัทมา วันศุกร์

นางสาวจุฬาภรณ์ อุปมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุรินทร์ นบนอบ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปัทมา วันศุกร์
ผู้ดูแลเด็ก

     
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!