Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
สำนักปลัด
     
  นายอิศราวุธ หมาดหลี  
 

นายอิศราวุธ หมาดหลี
หัวหน้าสานักปลัด

 
     
นางศรีสุดา เสือคา นายจิระพงศ์ สุขขะ นางสาวสุภาวดี แสนเดช

นางศรีสุดา เสือคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจิระพงศ์ สุขขะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี แสนเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

     
นายบำเพ็ญ สุภาพ นางสาวจงกลนี กุลบุตร  นางสาวฉวีวรรณ ดวงเกิด

นายบำเพ็ญ สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจงกลนี กุลบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฉวีวรรณ ดวงเกิด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     
นางสาวพรทิพย์ ภูมิภมร นายพุฒินันท์ ภูมิภมร นางสาวชลดา มุคุระ

นางสาวพรทิพย์ ภูมิภมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายพุฒินันท์ ภูมิภมร
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวชลดา มุคุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสรมิการท่องเที่ยว

     
นายสุทัศน์ ปานขวัญ นายวีระศักดิ์ ถิ่นหนองจิก นายถิรเดช อยู่เจริญ

นายสุทัศน์ ปานขวัญ
พนักงานขับรถยนต์

นายวีระศักดิ์ ถิ่นหนองจิก
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

นายถิรเดช อยู่เจริญ
คนงานทั่วไป

     
นายสราวุธ กิจกล้า นางปราณี เด็นมาลัย นางจารุวรรณ์ บุญญผล

นายสราวุธ กิจกล้า
คนงานทั่วไป

นางปราณี เด็นมาลัย
คนงานทั่วไป

นางจารุวรรณ์ บุญญผล
นักการภารโรง

     
นายสุพรรณ ราชการ นายสมชาย หลักแหล่ง นายอุเส็น สุมารี

นายสุพรรณ ราชการ
ยาม

นายสมชาย หลักแหล่ง
ยาม

นายอุเส็น สุมารี
ยาม

     
นายประเวศ บัวแก้ว    

นายประเวศ บัวแก้ว
ยาม     
     
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!