Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่

สำนักงานปลัด

มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การบริการประชาชน ควบคุมดูแลงานสารบรรณ จัดประชุมสภา ด้านการท่องเที่ยว จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่างๆในการเลือกตั้งและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการพัฒนารายได้ การเงินและบัญชี การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆงานสถิติการคลัง รวมทั้งงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อ/จัดจ้างแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมอาคาร และขออนุญาตปลูกสร้างอาคารการควบคุมผังเมือง งานวิศกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานบำรุงรักษาสารณูปโภค งานติดตั้งเสาไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และวิชาการทางการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจกรรมนักศึกษา งานประเพณีศาสนา และวัฒนธรรม งานกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!