Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบล.

ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกระบี่ ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ 792 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 50.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,300 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับปริก/ตำบลคลองหิน จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเขาคราม ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป บริเวณทางด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน มีป่าชายเลนตามลำคลองต่าง ๆ ทอดยาวเป็นจำนวนมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของตำบล

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลเขาคราม มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปีและมีเพียง 2 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนธันวาคม

จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ระหว่าง 17.9 - 39.1 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน

ตำบลเขาคราม มีลักษณะของดินที่เหมาะสมในการทำการเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้

ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลเขาคราม มีปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย 2,171.00 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีปริมาณน้ำฝน รายปี เฉลี่ยทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเท่ากับ 2,725.29 มิลลิเมตรต่อปี

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ตำบลเขาคราม มีลักษณะของไม้และป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์

เขตการปกครอง.

เขตการปกครอง

ตำบลเขาคราม มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง
 2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก
 3. หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง
 4. หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม
 5. หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว
 6. หมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม

การเลือกตั้ง

ตำบลเขาคราม มี 1 เขต 13 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

 1. หมู่ 1 มี 4 หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่ง
 2. หมู่ 2 มี 2 หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนหนองจิก
 3. หมู่ 3 มี 2 หน่วยเลือกตั้ง มัสยิดบ้านไหนหนัง
 4. หมู่ 4 มี 2 หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านเขาคราม
 5. หมู่ 5 มี 2 หน่วยเลือกตั้ง มัสยิดเขาขาว
 6. หมู่ 6 มี 1 หน่วยเลือกตั้ง มัสยิดเขาค้อม

ประชากร.

ตาราง แสดงตารางจำนวนประชากร หลังคาเรือน จำแนกตามรายหมู่บ้าน ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่หมู่บ้านจำนวนประชากรจำนวนหลังคาเรือน
ชายหญิงรวม
1บ้านทุ่ง1,7391,7373,476998
2บ้านหนองจิก7608121,572482
3บ้านไหนหนัง7718061,577388
4บ้านเขาไม้แก้ว6066091,215352
5บ้านเขาขาว7937741,567371
6บ้านเขาค้อม4935251,023248
รวม5,1675,26310,4302,839

แผนที่ตำบลเขาคราม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาคราม 5 แห่ง มีดังนี้

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 1
 2. โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ 2
 3. โรงเรียนบ้านไหนหนัง หมู่ 3
 4. โรงเรียนบ้านเขาคราม หมู่ 4
 5. โรงเรียนทุ่งต้นปีก หมู่ 5

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านทุ่ง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง

การสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลผู้สูงอายุ ตาราง : แสดงจำนวนผู้สูงอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

ที่หมู่บ้านจำนวนผู้สูงอายุ (รับเบี้ยยังชีพแล้ว)จำนวนผู้สูงอายุ (ยังไม่รับเบี้ยยังชีพ)
1บ้านทุ่ง30225
2บ้านหนองจิก14315
3บ้านไหนหนัง1318
4บ้านเขาไม้แก้ว12813
5บ้านเขาขาว12511
6บ้านเขาค้อม857
รวม91479

ข้อมูลผู้พิการ ตาราง : แสดงจำนวนผู้พิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

ที่หมู่บ้านจำนวนพิการ (รับเบี้ยยังชีพแล้ว)จำนวนผู้พิการ (ยังไม่รับเบี้ยยังชีพ)
1บ้านทุ่ง483
2บ้านหนองจิก18-
3บ้านไหนหนัง151
4บ้านเขาไม้แก้ว161
5บ้านเขาขาว12-
6บ้านเขาค้อม16-
รวม1254

ระบบบริการพื้นฐาน

ข้อมูลการคมนาคม

ตาราง : แสดงเส้นทางคมนาคม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)

ที่หมู่บ้านถนนลูกรังถนนคอนกรีตถนนลาดยาง
จำนวน(สาย)ระยะทาง(กม.)จำนวน(สาย)ระยะทาง(กม.)จำนวน(สาย)ระยะทาง(กม.)
1บ้านทุ่ง514.77083.050211.950
2บ้านหนองจิก55.38553.01410.960
3บ้านไหนหนัง1018.98162.18423.935
4บ้านเขาไม้แก้ว1126.250104.71011.100
5บ้านเขาขาว1222.18130.68526.200
6บ้านเขาค้อม811.47021.73038.400
รวม5199.0363415.3731132.545

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

หมู่ชนิดพืชสวน ปริมาณ (ไร่)
ยางพาราปาล์มน้ำมันเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสะตอมะพร้าวพืชผักพื้นที่การเกษตรอื่นๆพืชไร่ พืชผัก ปลูกแซม
16,3372,523928431124154322-22
22,0521,6324252111778971057
32,9431,9181359571415515
43,1541,0052038720112---
52,4821,46425363431295---
62,1109571026713131311-11
รวม19,0799,49920224119927083865511055

ข้อมูลทางด้านธุรกิจ

ลำดับประเภทจำนวน/แห่ง
1ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่/เล็ก13
2อุตสาหกรรม3
3ร้านค้าเบ็ดเตล็ด69
4ร้านซ่อมรถ10
5ร้านอาหาร9
6ร้านเสริมสวย5
7บ้านให้เช่า10
8ลานเทปาล์ม/รับซื้อเศษยาง17

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 6 หมู่บ้าน และมีพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ที่หมู่บ้านจำนวนประชากรจำนวนหลังคาเรือน
ชายหญิงรวม
1บ้านทุ่ง1,7391,7373,476998
2บ้านหนองจิก7608121,572482
3บ้านไหนหนัง7718061,577388
4บ้านเขาไม้แก้ว6066091,215352
5บ้านเขาขาว7937741,567371
6บ้านเขาค้อม4935251,023248
รวม5,1675,26310,4302,839

ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

มีแหล่งน้ำจากฝายน้ำล้น สระน้ำ แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

บ่อบาดาล 16 แห่ง

ประปาผิวดิน 3 แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

วัด 3 แห่ง

สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

มัสยิด 7 แห่ง

ประเพณีและงานประจำปี

การละเล่นพื้นบ้าน

ประเพณีสารทเดือนสิบ เดือนสิบเป็นประเพณีสำคัญของชาวใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่ขาดไม่ได้คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือขนมไข่ปลา ดำเนินการกิจกรรมในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

รอเง็งและเพลงตันหยง ได้รับอิทธิพลจากมลายู ซึ่งดัดแปลงมาจากโปรตุเกสอีกทอดหนึ่ง เดิมเพลงรองเง็งนิยมแสดงในบ้านขุนนาง ภายหลังชาวบ้านนำมาเล่นและพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเนื้อร้อง ภาษาไทย เรียกว่าเพลงตันหยง ดำเนินกิจกรรมทั้ง 6 หมู่บ้าน

ถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน ประเพณีของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม อดรับประทานอาหารรวมทั้งน้ำในช่วงเวลากลางวัน จะรับประทานอาหารได้อีกครั้งในช่วงเวลากลางคืน (พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น) ดำเนินกิจกรรมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ทรัพยากรธรรมชาติ

 1. น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และระบบประปาหมู่บ้าน
 2. ป่าไม้
 3. ภูเขา
 4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับพืชผลทางการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้

 
นายบัณฑูรย์  ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!